Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Kirurgkliniken

Vid forskningsenheten på Ersta sjukhus pågår i huvudsak studier inom abdominell kirurgi som är att betrakta som "Patientnära forskning". Med stora volymer av patienter som genomgår kirurgisk behandling i kombination med eget forskningslaboratorium samt nationella/internationella samarbetspartners ges utomordentligt goda möjligheter att genomföra kliniska studier. De områden inom vilka projekt utförs är framförallt kolorektal cancer samt obesitaskirurgi.

Ersta sjkhVid kirurgkliniken har sedan ett 10-tal år byggts upp ett internationellt samarbete inom kolorektal kirurgi med utarbetande av ett vårdprogram för optimerad perioperativ handläggning i syfte att minska de negativa effekterna av kirurgisk behandling (ERAS, Enhanced Recovery After Surgery). Genom utarbetande av en web-baserad databas har ett stort antal kliniska studier kunnat genomföras med utvärdering av olika behandlingsrutiner.

Kirurgkliniken är dessutom volymmässigt ett av Europas ledande centra inom obesitaskirurgi, vilket ger goda möjligheter att bedriva studier även inom detta område. Särskilt intresse har riktats mot till exempel mekanismer bakom effekter av gastric bypass på typ 2 diabetes, betydelsen av preoperativa rutiner för utfall efter operation, möjligheter att förbättra utfall efter obesitaskirurgi hos unga vuxna (18-25 år) med hjälp av särskilt stödprogram samt effekt av gastric bypasskirurgi på njurfunktion hos patienter med diabetes.

Dessutom sker i samarbete med Professor Arners grupp, Karolinska Universitetssjukhuset, ett samarbete med målsättning att studera vilka egenskaper hos fettväv som har betydelse för risk att utveckla såväl fetma i sig som fetma-associerad sjuklighet.

Andra områden inom vilka såväl randomiserade studier som studier baserade på nationella kvalitetsregister bedrivs är gallstenssjukdom, bråckkirurgi samt kirurgisk behandling av gastroesofageal reflux och achalasi.

Forskningsenheten är affilerad till Karolinska Institutet, institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus.

| Fler

Kontakt

Ersta sjukhus
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 65 00