Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Tystnadsplikt

Vem kan ta del av information

Inom vård- och omsorgsverksamhet råder sekretess för uppgifter om den enskildes hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden. Tystnadsplikt enligt patientsäkerhetslagen gäller gentemot samtliga utom den personal som behöver uppgifterna i sitt arbete och som är behörig att ta del av dessa.

Samtliga transaktioner registreras (loggas) varför det i efterhand är möjligt att kontrollera vilka journaler/registreringar som personal tagit del av och om man haft behörighet för detta.

Ersta diakoni är skyldig att kontrollera att personal inte bryter mot tystnadsplikten eller på ett obehörigt sätt tar del av journaluppgifter. Som patient/boende/brukare har du rätt att ta del av denna information. Personuppgifter sparas enligt gällande regelverk under lång tid.

Du som patient/boende/brukare har möjlighet att spärra uppgifter i din journal som då inte blir tillgänglig för andra vårdgivare. Du kan när som helst be vårdpersonalen att ta bort spärren. Vid akut sjukdom, med fara för liv och hälsa, kan spärren tas bort om du inte kan lämna ditt medgivande. Barns journaluppgifter kan inte spärras av vårdnadshavare. Däremot kan barn spärra sina uppgifter i takt med stigande ålder.

Registerutdrag

En gång per år har du som patient/boende/brukare enligt PuL rätt att kostnadsfritt ta del av all information som finns registrerad hos oss på Ersta diakoni. Du kan vända dig till den klinik/verksamhet som du besökt eller till personuppgiftsombudet.

Begäran om registerutdrag ska göras skriftligen och vara undertecknad. Använd gärna vår blankett, se högerkolumn.

Du har även rätt att få felaktiga eller missvisande uppgifter rättade.

| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 20
@ personuppgiftsombud

Personuppgiftsombud
Madeleine Nilsén