Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Personuppgiftslagen - PuL

Personuppgiftsansvar och personuppgiftsansvarig

Enligt Personuppgiftslagens (PuL) 3 § är Ersta diakonisällskap ansvarigt för all behandling av personuppgifter inom våra verksamheter. Det är således inte chefen på någon av arbetsplatserna inom Ersta diakoni eller en anställd som är personuppgiftsansvarig.

Personuppgiftsombud

Ersta diakonisällskap har utsett ett personuppgiftsombud som bland annat har till uppgift att se till att PuL efterföljs och att personuppgifter hanteras enligt lagen. Personuppgiftsombudet ska också skapa rutiner så att ordning och reda upprätthålls samt hjälpa den registrerade att få rättelse.

Vad är en personuppgift och hur hanteras den?

En personuppgift är all information som direkt eller indirekt kan hänföras till en levande person. Enligt PuL får personuppgifter endast behandlas om den registrerade har lämnat samtycke till behandlingen men det finns dock flera undantag från denna regel i lagen.

Integritetsskydd

(Begreppet patient/boende/brukare omfattar samtliga personer som i sitt möte med våra respektive verksamheter lämnar information för behandling enligt PuL, Patientdatalagen med flera lagar och förordningar.)

Vid behandling av personuppgifter är det viktigt att du som patient/boende/brukare i förväg får information om vad som registreras och varför. Inom våra verksamheter förs olika register innehållande personuppgifter, i första hand för att du som registrerad ska få ett så bra omhändertagande som möjligt. Registren används också i det administrativa arbetet samt för verksamhets- och kvalitetsuppföljning.

Journalföring

Ersta diakoni är skyldigt att föra journal avseende varje person som erhåller vård och omsorg inom ramen för våra verksamheter. Dessa journaler förs i enlighet med gällande lagstiftning och innehåller bland annat information om:

  • den registrerades identitet,
  • väsentliga uppgifter om bakgrunden till vård/omsorg med mera,
  • information om undersökningar, behandlingar med mera,
  • uppgift om ställd diagnos, utförda och planerade åtgärder
  • och uppgift om när och om vem som gjort anteckningen i journalen.
| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 20
@ personuppgiftsombud

Personuppgiftsombud
Madeleine Nilsén